PRAVNA OSOBNOST I PRAVNI KONTINUITET REFORMATSKE CRKVENE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Uvod:

Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi jedna je od najstarijih reformatskih (odnosnosno reformiranih) crkvenih općina (župa) na današnjem hrvatskom prostoru. Poznata je po glasovitoj sinodi koja se u Kneževim Vinogradima održala 16. i 17. kolovoza 1576. godine. Na ovoj su sinodi usvojeni tzv. Kanoni iz Kneževih Vinograda (Članci suglasnosti kršćanskih crkava), koje je najvjerojatnije sastavio Segedi Kis Istvan, glasoviti reformator ovih prostora u 16. stoljeću.

Krajem 20. stoljeća, točnije 1999. godine,  došlo je do podjele unutar jedinstvene Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, na Reformatsku kršćansku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj.  Crkvene općine, do tada jedinstvene Crkve, opredijelile su se za jednu odnosno drugu Crkvu (denominaciju) koje su iz ove podjele proizašle. Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi ostala je u sastavu Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj.

Pravni status:

Sve do 2002. godine, pravno pitanje vjerskih zajednica uređivao je Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1978. godine, temeljem kojega su vjerske zajednice, kao i njihove organizacije imale svojstvo građanske pravne osobe (NN 14/78, čl. 11). Pravna osobnost vjerske zajednice kao i njihovih organizacija uređivala se i vlastitim aktima, pa su tako sukladno Ustavu Reformirane kršćanske crkve, čl. 4, i Crkva ali i župe imale svojstvo pravne osobe. Jedino državno tijelo pri kojem su se vjerske zajednice kao i njihove organizacije (crkvene općine, župe i sl.) mogle evidentirati bio je Državni zavod za statistiku. Temeljem Obavijesti državnoga zavoda za statistiku, vjerskim se zajednicama, odnosno njihovim organizacijama dodjeljivao matični broj temeljem kojega su mogle otvarati poslovne račune, stjecati imovinu te obavljati druge pravne poslove. Zapravo, Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta, bila je jedina javna isprava kojom su vjerske zajednice i njihove organizacije mogle potvrditi svoje postojanje, odnosno status pravne osobe.

Dakle, sukladno gore navedenom Zakonu te pravnim aktima, Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi je do 2003. godine, imala pravnu osobnost.

Godine 2002. donesen je novi Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, temeljem kojega, kao što je to bilo i po prethodnom Zakonu, vjerske zajednice ali i njihovi organizacijski oblici imaju svojstvo neprofitne pravne osobe (NN 83/02, čl. 6, st. 3).

Godine 2003., sukladno navedenom Zakonu iz 2002. ustrojena je Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj. U istu se kao postojeća vjerska zajednica upisuje Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, kao i njezin organizacijski oblik Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi. Time je Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, i u smislu Zakona  iz 2002. godine, stekla pravnu osobnost, no kao već postojeća pravna osoba, s matičnim brojem kojim je ranije upisana pri Državnom Zavodu za statistiku. Time se zapravo priznao pravni kontinuitet ove Crkvene općine.

U Evidenciju se upisuje i Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj (koja je 2005. godine promijenila ime u Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj) te ona evidentira svoju crkvenu općinu u Kneževim Vinogradima pod nazivom Crkvena općina Kneževi Vinogradi (iako se u pravnom prometu koristi nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi, a tako je evidentirana i pri Državnom zavodu za statistiku).

Tako nastaje nova pravna osoba sa sjedištem na istoj adresi kao i Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, što će kod neupućenih stvoriti nerazumijevanje i pravnu zbrku.

 Činjenično stanje:

Obzirom na gore navedeno, u Kneževim Vinogradima, na istoj adresi registrirane su dvije pravne osobe:

  1. Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi  i
  1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi

i obje, sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica imaju svojstvo pravne osobe.

No de facto samo Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi djeluje u Kneževim Vinogradima, ima svoga župnika i redovita bogoslužja, dok je druga pravna osoba samo fiktivno registrirana u Kneževim Vinogradima.

Spor oko vlasništva imovine

Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi u vlasništvu ima i vrijednu  nekretninu koja je upisana u zk.ul.512 k.o. Kneževi Vinogradi. Imovina je donedavno bila upisana u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi. No, druga pravna osoba koju smo gore naveli, nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi, zatražila je promjenu naziva u Zemljišnim knjigama na svoj naziv pod izlikom da želi ispraviti naziv u duhu hrvatskog jezika. Općinski sud u Osijeku, stalna služba Beli Manastir je svojim Rješenjem Z-2215/14 od 30. studenog 2017. udovoljio ovome zahtjevu, izbrisao naziv Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi te upisao novi naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi.  Županijski sud u Splitu je svojim Rješenjem  Gž zk 808/2016 od 29. ožujka 2017. potvrdio Rješenje Općinskog suda u Osijeku, stalna služba Beli Manastir.

Kako smo gore ustvrdili da su Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi i Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi dvije pravne osobe, svakomu pravniku, ali ne samo pravniku već i laiku bi trebalo biti jasno da sud svojim rješenjem o navodnoj promjeni naziva nije ispravio naziv već je promijenio vlasnika, dakle vlasništvo u Zemljišnim knjigama. Naziv je mogla promijeniti samo ona pravna osoba koja je bila upisana kao vlasnik nekretnine, i to temeljem valjane isprave o promijeni naziva, što ovdje nije slučaj, jer prethodno upisani vlasnik svoje nekretnine je i nadalje postojeća pravna osoba koja djeluje svojim nepromijenjenim nazivom.

Trenutno se na Općinskom sudu u Osijeku vodi brisovna tužba koju je pokrenula Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi protiv Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, Crkvene općine Kneževi Vinogradi, pa je za nadati se da će sud ovoga puta donijeti pravednu  i na Zakonu utemeljenu presudu.

Pravni kontinuitet

Kako se, zbog podjele koja se dogodila u Reformiranoj kršćanskoj crkvi pojavljuju dvije crkvene općine (župe) u Kneževim Vinogradima, postavlja se pitanje koja od njih ima pravni kontinuitet crkvene općine koja je djelovala prije podijele?

Na ovo pitanje odgovor je zapravo jednostavan. Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi koja djeluje kao organizacijski oblik Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj ima pravni kontinuitet župe koja je djelovala prije podijele, odnosno koja je djelovala od 16. stoljeća, dok se od 2004. godine pojavljuje nova pravna osoba pod nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva, Crkvena općina Kneževi Vinogradi. Ovu činjenicu potvrdio je i Državni Zavod za Statistiku kao i Ministarstvo uprave.

U svom očitovanju od 29. studenog 2017. (Urborj 666-10-03-01-17-2), Državni zavod za 20171215_080437statistiku navodi da se je Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi u njihovu evidenciju upisala 13. studenog 1986. godine te joj je dodijeljen matični broj 3426556 a Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, crkvena općina Kneževi Vinogradi 21. kolovoza 2014. godine te joj je dodijeljen matični broj 4261518.

U svom očitovanju od 13. studenoga 2017. godine, Ured komisije za odnose s vjerskim 20171215_081052zajednicama navodi da se je sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 2002. godine, u Evidenciju vjerskih zajednica koja je ustrojena 2003. godine, prvo upisala Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi 3. prosinca 2003. godine, a zatim se u istu Evidenciju upisala i Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi, 25. veljače 2004. godine. Obzirom na gornji podatak Državnoga zavoda za statistiku da je istoj dodijeljen matični broj tek 2014. godine, evidentno je da ista punih deset godina nije podnijela ovome tijelu prijavu kako bi joj se matični broj dodijelio.

Uvidom u Evidenciju vjerskih zajednica vidljivo je da je OIB Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi 85816583255 (sukladno gore navedenom očitovanju Državnoga zavoda za statistiku uparen s matičnim brojem 3426556) a OIB Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, Crkvene općine Kneževi Vinogradi 01624466477 (sukladno gore navedenom očitovanju Državnoga zavoda za statistiku uparen s matičnim brojem 4261518).

Dakle, evidentno je i pravno neupitno da je Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, koja je djelovala i prije podjele u Reformiranoj kršćanskoj crkvi, nastavila djelovati kao organizacijski oblik Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj, a da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi nova pravna osoba.

Zaključak:

Kada je u pitanju pravni položaj vjerskih zajednica,  kako smo to u ovome članku i utvrdili,  pravnu osobnost osim vjerskih zajednica mogu stjecati i njihovi organizacijski oblici (u ovom navedenom slučaju crkvene općine odnosno župe). Vjerske zajednice svojim aktima uređuju to pitanje, a kada se ono uredi i temeljem građanskoga zakona, onda i nadležna tijela, pa i sudovi RH trebaju to prihvatiti kao pravnu činjenicu.  Ono što je evidentno u pojedinim sudskim rješenjima odnosno presudama jest činjenica da sudovi često ne razumiju razliku između vjerske zajednice i organizacijskog oblika vjerske zajednice. Time se nerijetko negira pravna osobnost organizacijskih oblika koja im je Zakonom zajamčena.

U gore navedenim spornim sudskim Rješenjima sud je između ostaloga u obrazloženju ustvrdio kako Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi ne može biti vlasnik sporne nekretnine jer je tek 2003. godine stekla svojstvo pravne osobe budući da je tada upisana u Evidenciju vjerskih zajednica. No, postavlja se pitanje kako Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi može biti vlasnik sporne nekretnine a u Evidenciju je upisana 2004. godine pa je u smislu Zakona ista tada stekla svojstvo pravne osobe? Upravo ovakve tvrdnje evidentno ukazuju na nepoznavanje ili u najmanju ruku nedovoljno poznavanje pravnih činjenica kada su u pitanju vjerske zajednice, a što može, u slučaju kada oni koji bi to trebali razumjeti a ne razumiju (poput nadležnih sudova RH) može prouzročiti nenadoknadivu štetu, kao što je to u slučaju Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi.

Autor: Jasmin Milić

Vidi i: O Reformatskoj župi Kneževi Vinogradi

Jedna misao o “PRAVNA OSOBNOST I PRAVNI KONTINUITET REFORMATSKE CRKVENE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Odgovori