PROMJENA NAZIVA ILI VLASNIŠTVA? – ŠTO SE DOGODILO POJEDINIM REFORMATSKIM ŽUPAMA?

Ranije smo objavili tekst koji govori o tome koja je od dvije reformirane crkve: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ili Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj izravna sljednica Reformirane kršćanske crkve.  Ustvrdili smo da temeljem svih događanja unutar Reformirane crkve, kao i temeljem javnih isprava u građansko-pravnom smislu, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj jest izravna sljednica Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj.

REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

Unutar obje ovdje navedene crkve djeluju crkvene općine ili župe koje su većinom prisutne od 16. stoljeća na ovim prostorima. No, Reformirana kršćanska kalvinska crkva, nezadovoljna što su određene crkvene općine registrirane kao pravne osobe unutar Reformirane kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj, pokušala je i u određenim slučajevima uspjela na vrlo zanimljiv način doći do njihove imovine:  Prijedlogom nadležnim sudovima  za promjenom naziva u zemljišnim knjigama. No, je li takvim postupanjem nadležnih sudova došlo do promjene naziva ili promjene vlasništva?

1. Vjerska zajednica je pravna osoba, ali i crkvena općina odnosno župa je pravna osoba

Da bismo do kraja mogli razumjeti ono o čemu ćemo ovdje progovoriti, moramo prvo jasno naglasiti da  sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, čl. 6, st. 3), Vjerske zajednice ali i njihovi organizacijski oblici (u ovome slučaju crkvene općine odnosno župe) imaju svojstvo pravne osobe. Isto je bilo definirano i ranije važećim Zakonom iz 1978. (NN 11/78, čl. 9). Dakle, Crkva kao vjerska zajednica jest pravna osoba, ali i njezin organizacijski oblik jest pravna osoba. Dakle, kada u ovome članku govorimo o Crkvenim općinama, govorimo o pravnim osobama koje imaju svoj matični broj, svoj OIB, pa prema tome i pravnu sposobnost.

2.  “Promjene naziva Crkvenih općina Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac. 

Iako ovdje možemo govoriti i o drugim Crkvenim općinama, navest ćemo primjer samo tri, te na koji način je došlo do navodne promjena naziva a zapravo do promjene vlasništva.

Dana 4. rujna 2014. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj predala je Općinskom sudu u Belom Manastiru prijedlog za izmjenu naziva s Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi, Reformatske crkvene općine Suza na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena Suza te na Reformatske crkvene općine Zmajevac  na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Zmajevac. Sud je ovome prijedlogu udovoljio.

S55C-6e18031613471_0001

Što je sporno u ovome prijedlogu a što sud nije uzeo u obzir:

 • Iako je prijedlog napisan na memorandumu Crkve, ovjeren je pečatom Crkvene općine Kotlina. Obzirom da Crkvena općina Kotlina ima svojstvo pravne osobe, evidentno je da se na memorandumu nalazi naziv jedne pravne osobe a pečat ukazuje na drugu pravnu osobu.

3.  Ranije upisani vlasnici imaju svojstvo pravne osobe 

I u samom zahtjevu stoji da se traži promjena naziva s: Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi, Reformatske crkvene općine Suza i Reformatske crkvene općine Zmajevac. No, ovi su nazivi zapravo nazivi registriranih crkvenih općina koje djeluju u sastavu Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj ali kao pravne osobe (sukladno Zakonu, kako smo gore naveli), a koje su bile upisani vlasnici navedene imovine.

Dakle, da još jednom naglasimo:

 • Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, OIB: 85816583255
 • Reformatska crkvena općina Suza OIB 88383306169 i
 • Reformatska crkvena općina Zmajevac, OIB 46119970208

pravne su osobe, bile su nositelji vlasništva do sporne izmjene naziva, te i danas djeluju kao pravne osobe neizmijenjenim nazivom.

Pravna osobnost ovih župa može se  provjeriti jednostavnim uvidom u Evidenciju vjerskih zajednica koja je dostupna na mrežnim stranicama.

4. Rješenje Općinskog suda o odbacivanju prigovora 

Nakon što su oštećene Reformatske crkvene općine uputile nadležnom sudu prigovor zbog promjene njihovih naziva u zemljišnim knjigama, iako do promjena njihovih naziva nije došlo, Općinski sud u Osijeku, stalna služba Beli Manastir je dana 7. rujna 2016. odbio prigovor.

S55C-6e18031706570_0001S55C-6e18031706580_0001

Ovaj prigovor je istim obrazloženjem potvrdio Županijski sud u Splitu svojim Rješenjem od 29. ožujka 2017.

Glavni dio obrazloženja navodi da su podnositelji prigovora u Evidenciju vjerskih zajednica upisani tek 3. prosinca 2003. godine, da do tada nisu imali svojstvo pravne osobe pa stoga nisu mogli niti biti nositelji prava vlasništva.

Ovakvo obrazloženje zanemaruje sljedeće:

 • da oštećene Reformatske crkvene općine jesu bili nositelji prava vlasništva jer su bili upisani u zemljišnim knjigama.
 • da su 3. prosinca 2003. godine upisani u Evidenciju vjerskih zajednica jer se navedena Evidencija, sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 2002. godine (NN 83/02) tek ustrojila 2003. godine. Sve su se vjerske zajednice, pa i Katolička crkva, evidentirale tek 2003. jer nije prije bilo Evidencije vjerskih zajednica. 
 • da su prije donošenja Zakona 2002. godine, vjerske zajednice i njihovi organizacijski oblici, imale status pravne osobe sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1978. (NN 11/78, st. 9), te da su se upisivale u jedinu moguću evidenciju, Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku. Sve ove tri oštećene Reformatske crkvene općine imale su svojstvo pravne osobe i prije 2003. godine.
 • da su sada upisani vlasnici u Evidenciju vjerskih zajednica upisani tek 2004. godine. Ako je sporan upis 2003. godine, kako se onda priznaje vlasništvo pravnim osobama koje su upisane u Evidenciju 2004. godine, i to doista kao nove pravne osobe, koje su stekle pravnu osobnost tim upisom i kojima je dodijeljen novi matični broj i novi OIB? Jednakost stranaka u postupku zagarantirana je i Ustavom RH, no u ovome slučaju jednakog odnosa prema strankama u postupku evidentno nije bilo.

Napomena: Reformirana kršćanska kalvinska crkva je svoje Crkvene općine evidentirala na adresama već postojećih Reformatskih crkvenih općina i time stvorila zbrku.  No, prijava na istoj adresi ne može biti dokaz da je vlasništvo imovine s jedne pravne osobe prešlo na drugu pravnu osobu. Nadležna Evidencija postupa po prijavi i ne provjerava sjedište određene vjerske zajednice odnosno organizacijskog oblika vjerske zajednice.  

5. Navodnom promjenom naziva zapravo je došlo do promjene vlasništva navedene imovine

28907528_10216342777180776_1649484974_n
Ranije upisan i sada upisan vlasnik u Kneževim Vinogradima, temeljem prijedloga za promjenom naziva. No, ranije upisani vlasnik postoji i sada kao pravna osoba bez promjene naziva a sada upisani vlasnik je potpuno druga pravna osoba,

U gore priloženom prijedlogu se navodi da se traži promjena naziva na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi,  Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena Suza te na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Zmajevac. Ovi navedeni nazivi zapravo su nazivi pravnih osoba koje je registrirala kao svoje organizacijske oblike Reformirana kršćanska kalvinska crkva, kako smo naveli, tek 2004. godine. Dakle, radi se o potpuno drugim pravnim osobama. Udovoljavajući ovomu prijedlogu, koji je da ponovimo prijedlog za IZMJENU NAZIVA sud je zapravo učinio sljedeće:

 • Izbrisao vlasnika Reformatsku crkvenu općinu Kneževi Vinogradi (OIB: 85816583255) i upisao Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Crkvenu općinu Kneževi Vinogradi (OIB 01624466477).
 • Izbrisao vlasnika Reformatsku crkvenu općinu Suza (OIB 88383306169) i upisao  Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Crkvenu općinu Suza ( OIB 58096548304).
 •  Izbrisao vlasnika Reformatsku crkvenu općinu Zmajevac (OIB 46119970208) i upisao  Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Crkvenu općinu Zmajevac (OIB 54558420342).

Dakle, nedvojbena je činjenica da je ovim izmjenama došlo do promjene vlasnika.

Ovdje treba naglasiti da je vezano za svaku navedenu Reformatsku crkvenu općinu stajala zabilježba u zemljišnim knjigama da se ne mogu raditi nikakve promjene (otuđenje, izmjena naziva i sl.) bez odluke Crkvenog odbora navedenih crkvenih općina.

Evo primjera kod Reformatske crkvene općine Zmajevac:

29019559_10216342591056123_2131321544_n

No, i pored ove zabilježbe, koja se još uvijek nalazi u zemljišnim knjigama, Sud je dozvolio promjenu naziva (usprkos protivljenju vlasnika) a zapravo vlasništva.

6. Ranije upisani vlasnici nisu mijenjali svoje nazive

Do promjene naziva u službenim evidencijama, pa tako i u zemljišnim knjigama može i treba doći ako je do promjene naziva doista i došlo. U nekim slučajevima, kao što je slučaj s Reformiranom crkvenom općinom Tordinci, ili Crkvenom općinom u Osijeku (Tvrđa) tako je bilo. Nakon odluke o izmjeni naziva ista je evidentirana u nadležnim tijelima pa tako i u Zemljišnim knjigama. No, u ovome slučaju do toga nije došlo. Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, Reformatska crkvena općina Suza i Reformatska crkvena općina Zmajevac nisu mijenjale svoje nazive, i o tome su i obavijestile na vrijeme nadležni sud koji njihovo očitovanje, potkrijepljeno i valjanom dokumentacijom nije uzeo u obzir.

7. Podnositelj prijedloga nije priložio  niti jedan dokument nadležnom sudu iz kojeg  je vidljivo da su navedene crkvene općine promijenile naziv u sadašnje upisane nazive.

U postupanju kod promjena naziva u Zemljišnim knjigama pretpostavlja se da i fizičke i pravne osobe trebaju dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da je subjekt koji se prije zvao jednim nazivom određenog datuma i na zakonom predviđen način promijenio svoj naziv.  Ovdje toga nije bilo.

8. Podnositelj prijedloga je priložio očitovanje Komisije za odnose s vjerskim zajednicama kao i javne isprave sada upisanih pravnih osoba.

Temeljem očitovanja, odnosno dopisa i mišljenja određenih državnih tijela zasigurno se ne može mijenjati naziv a u ovome slučaju vlasništvo u zemljišnim knjigama. Pogotovo što sporno očitovanje sadrži dosta netočnih podataka, a i ne govori izravno o pravnim osobama kojima je izbrisano vlasništvo, odnosno koje su se upisale kao vlasnici.

Pozivajući se na Komisiju, odnosno odluku Vlade RH, Reformirana kršćanska kalvinska crkva često navodi zaključak Vlade od 23.12.2004. godine, kojim bi se vjerske zajednice koje se odvoje od određenih vjerskih zajednica smatrale novom zajednicom.  Ovaj zaključak nerijetko citiraju i sudovi u svojim odlukama. No postupanje po tome Zaključku, Europski sud za ljudska prava smatra diskriminacijom te je o tome i donio pravomoćnu presudu u slučaju pojedinih vjerskih zajednica. Presuda se može vidjeti na ovom linku 

Javne isprave novih pravnih osoba ne mogu biti dokaz promjene naziva. Nesporno je da su sadanje upisane crkvene općine kao vlasnici pravne osobe, no ta činjenica ne znači da se na temelju njihovih isprava može mijenjati naziv drugim pravnim osobama. Može li npr. Janko Janković otići u nadležni sud sa svojim ispravama, izvatkom iz knjige rođenih i Domovnicom i zatražiti izmjenu naziva nad imovinom svoga oca Marka Jankovića?  Ili, što bi se dogodilo, npr. da Katolička Crkva registrira svoju župu na adresi neke Pravoslavne župe, te da s tim ispravama podnese prijedlog u Zemljišnim knjigama da se izvrši brisanje naziva te Pravoslavne župe i da se upiše naziv Katoličke župe?  

9. Do promjene vlasništva je moguće doći ali u Zakonom propisanoj proceduri.

Ukoliko netko smatra da je na nezakonit način netko upisan na njegovoj imovini, može podnijeti vlasničku tužbu na utvrđenje prava vlasništva. Tek na temelju pravomoćne presude određena bi se pravna osoba eventualno mogla brisati kao vlasnik a upisati druga pravna osoba. U ovome slučaju toga nije bilo i zapravo se kroz institut promjene naziva pokušalo i za sada uspjelo doći do promjene vlasnika.

Zaključak:

Steći, navodnom izmjenom naziva, vrijednu imovinu drugih pravnih osoba trebalo bi biti sankcionirano od nadležnih pravosudnih tijela. Umjesto toga, vlasnici koji su u izvanparničnom postupku, temeljem prijedloga od strane nenadležne pravne osobe nad njima, ostali bez vrijedne imovine, godinama se pred nadležnim sudovima bore da dokažu istinu i da se uspostavi ranije zemljišno – knjižno stanje. Ostaje nam vjera u pravnu državu i povjerenje u pravosuđe da će temeljem Zakona razrješiti ovu neugodnu situaciju za one Reformatske crkvene općine koje su ostale bez svoje imovine.

Dr.sc. Jasmin Milić

Povezani članci: Pravna osobnost i pravni kontinuitet Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi

 

 

 

 

 

 

Odgovori