BOGOSLUŽJE Luteranske crkve Missouri Synod

imagesBOGOSLUŽJE, Luteranske crkve Missouri Synod (Obred prvi)

POKAJNIČKI ČIN I ODRJEŠENJE

Himna ili ulazna pjesma može biti pjevana
Svi stoje
Znak križa + može se učiniti kao sjećanje na krštenje

Služitelj: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Narod: Amen.

Služitelj: Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.

Narod: Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde. (1 Iv 1, 8-9)

Klečeći ili stojeći
Vjernici će ostati u kratkoj tišini kako bi razmišljali o Božjoj riječi te preispitali sebe

Služitelj: Priznajmo svoje grijehe Bogu, Ocu našemu.

Narod: Milosrdni Oče, priznajemo da smo po svojoj prirodi grješni i nečisti. Sagriješili smo protiv tebe našim mislima, riječima i djelima;  onim što smo učinili s i onim što smo propustili učiniti. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim,  niti svoje bližnje kao same sebe. Zaslužujemo tvoju vremenitu i vječnu kaznu. Radi ljubavi tvoga Sina, Isusa Krista, smiluj nam se. Oprosti nam, obnovi nas i vodi nas kako bismo prebivali u tvojoj volji i hodili tvojim putovima, na slavu tvoga svetoga imena. Amen.

Služitelj: Svemogući je Bog u svojoj milosti dao sina svoga da umre za vas i njegova je želja da oprosti sve vase grijehe. Kao pozvani i zaređeni sluga Kristov i s njegovim autoritetom ja vam opraštam vaše grijehe u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. (Ivan 20, 19.23).

Ili:

Po milosti svemogućega Boga, Isus Krist je predan da umre za nas i po njemu nam Bog oprašta sve naše grijehe. Onima koji vjeruju u Isusa Krista daje snagu da postanu djeca Božja i daruje im Duha Svetoga. Neka bi Gospodin, koji je započeo dobro djelo u nama, dovršio to djelo do dana našega Gospodina Isusa Krista. (Ivan 1,12; Filipljanima 1,6).

Narod: Amen.

SLUŽBA RIJEČI

Služitelj: U miru pomolimo se Gospodinu.

Narod: Gospodine, smiluj se

Služitelj:  Za mir odozgor, za milosnu dobrostivost Božju i za spasenje duša naših, pomolimo se Gospodinu.

Narod: Gospodine, smiluj se

Služitelj: Za mir u svijetu, za dobrobit svete Crkve Božje i za njeno jedinstvo, pomolimo se Gospodinu.

Narod: Gospodine, smiluj se

Služitelj: Za ovaj sveti Dom Gospodnji i za sve koji ovdje slave i uzvisuju Gospodina, pomolimo se Gospodinu.

Narod: Gospodine, smiluj se

Služitelj: Zaštiti nas, izbavi nas i u smilovanju svome očuvaj nas, Gospodine svojom milošću.

Narod: Amen.

HIMNA SLAVLJENJA

U adventu i korizmi, Himna slavljenja se izostavlja.

Gloria in Excelsis – Slava Bog una visini

Slava Bogu na visini!
I na zemlji mir ljudima dobre volje.
Hvalimo Te. Blagoslivljamo Te, klanjamo Ti se, slavimo Te.
Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje.
Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče Svemogući.
Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.
Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.
Jer Ti si jedini svet.
Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.
Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca.
Amen.

POZDRAV I MOLITVA DANA

Služitelj: Gospodin s vama
Narod: I s duhom tvojim

STAROZAVJETNO ili PRVO ČITANJE

Služitelj: Riječ je Gospodnja.
Narod: Bogu hvala

EPISTOLA ili DRUGO ČITANJE

Služitelj: Riječ je Gospodnja.
Narod: Bogu hvala

ALELUJA i PJESMA PRIJE EVANĐELJA

Uobičajeno:

Aleluja! Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život;
ti imaš riječi života vječnoga. Aleluja, aleluja.

Služitelj: Sveto evanđelje po _________, poglavlje _____________
Narod: Slava tebi Gospodine.
Služitelj: Evanđelje Gospodinovo.
Narod: Slava tebi Kriste.

HIMNA DANA
PROPOVIJED

Svi ustaju

VJEROVANJE

Nicejsko-carigradsko

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

Apostolsko

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

PRINOS DAROVA

Svi ustaju.

Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim, u predvorjima Doma Gospodnjega, posred tebe, Jeruzaleme! (Psalam 116, 12-13, 17-19)

SLUŽBA SAKRAMENTA

Služitelj: Gospodin s vama
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Uzdignimo svoja srca.
Narod: Uzdižemo ih Gospodinu.
Služitelj: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
Narod: Dostojno je i pravedno.

Predslovlje dana

SANCTUS – Svet, svet, svet
Svet, svet, svet
Gospodin Bog Sabaot!
Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave.
Hosana u visini!
Blagoslovljen, koji dolazi u Ime Gospodnje!
Hosana u visini

MOLITVA ZAHVALJIVANJA

Služitelj Blagoslovljen si Gospodaru neba i zemlje jer si se smilovao onima koje si stvorio te si im poslao svoga jedinorođenoga Sina u tijelu da ponese naše grijehe i postane nam Spasitelj. S pokajničkom nadom prihvaćamo spasenje koje nam je dano po svedostatnoj žrtvi Njegova tijela i krvi na križu.

Okupljeni u imenu i sjećanju na Isusa, molimo te, Gospodine, da nam oprostiš, da nas obnoviš i utvrdiš u svojoj Riječi i Duhu. Podari nam da dostojno blagujemo Njegovo tijelo i pijemo krv Njegovu kao što nam je zapovjedio činiti po svome Savezu. Okupi nas, molimo te, sa svih krajeva zemlje da zajedno slavimo sa svim vjerujućima beskrajnu svadbenu gozbu Jaganjčevu. Dobrostivo primi naše molitve, oslobodi nas i očuvaj nas. Tebi Gospodine Oče, neka bude sva slava, čast i bogoslužje, sa Sinom i Duhom Svetim, jedan Bog, sada i u vječnosti.
Narod: Amen

RIJEČI GOSPODNJE

Služitelj:  Naš Gospodin Isus Krist u noći u kojoj bijaše izdan, uze kruh, zahvali, razlomi i predade ga učenicima govoreći: “Uzmite i jedite, ovo je tijelo + moje koje se predalo za vas. Ovo činite meni na spomen”.

Isto tako, nakon večere uze kalež, i nakon što je zahvalio predao ga je učenicima govoreći: “Uzmite od ovoga svi, ovo je kalež novi savez u mojoj + krvi koja se prolila za vas za otpuštenje grijeha. Ovo činite, svaki puta kada iz njega pijete meni na spomen.

NAVJEŠTAJ KRISTOV

Služitelj:  Kada god jedemo ovaj kruh i pijemo od ovoga kaleža smrt Gospodnju navješćujemo dok ponovo ne dođe. (1 Kor 11,26)

Narod: Amen. Dođi Gospodine Isuse (Otk 22,20)

Služitelj: Gospodine Isuse Kriste jedini Sine Božji koji nam daješ svoje tijelo i krv svoju da jedemo i pijemo, povedi nas u sjećanje i ispovijedanje tvojega svetoga križa i patnje Tvoje; tvoje blagoslovljene smrti, počivanja u grobu, tvojega uskrsnuća od mrtvih, uzašašća na nebo i tvojega dolaska za posljednji sud. Stoga, sjeti nas se u svome kraljevstvu i nauči nas moliti:

OČE NAŠ

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Kako na nebu tako i na nebesima. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Amen

PAX DOMINI

Služitelj: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
Narod: Amen

AGNUS DEO – JAGANJČE BOŽJI

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta; smiluj nam se
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta; smiluj nam se
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta; daruj nam mir

PRIČEST

Pastor i oni koji služe uz njega primaju tijelo i krv Kristovu prvi a onda podjeljuju onima koji prilaze na pričest govoreći:

Uzmi i jedi, ovo je stvarno tijelo Gospodina i Spasitelja Isusa Krista koje se predalo na smrt zbog tvoga grijeha. Amen.

Ili

Istinito tijelo Kristovo koje se predalo za tebe. Amen.

Uzmi i pij; ovo je stvarna krv našega Gospodina i spasitelja Isusa Krista koja se prolila za otpuštenje tvojih grijeha. Amen.

Ili

Istinita krv Kristova koja se predala za tebe. Amen,

Kod otpuštanja pričesnika izgovara se sljedeće:

Služitelj:  Tijelo i krv našega Gospodina Isusa Krista neka vas osnaži i očuva kako u tijelu tako i u duhu za život vječni. Pođimo + u miru.

Narod: Amen

Svi ustaju.

POPRIČESNI NAPJEV

Nunc Dimittis – Šimunovova pjesma

Sada otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj u miru.

Ta vidješe oči moje, spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, i slavu puka svoga izraelskoga.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

POPRIČESNA MOLITVA

Služitelj: Pomolimo se.

Dajemo ti hvalu svemogući Bože, što si nas osvježio cjelovitim darom tvojim i molimo te da nas svojom milošću ojačaš po istome daru a po našoj vjeri u Tebe i po ljubavi koju gajimo jedni prema drugima. Po Isusu Kristu, Gospodinu našemu koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje jedan Bog u sve vijeke vjekova.

BLAGOSLOV

Služitelj: Gospodin vas blagoslovio i čuvao,
Obasjao vas licem svojim i bio vam milostiv.
Svratio Gospodin svoj pogled na vas i dao vam mir.

Narod: Amen

reformation-luther-rose-lutheranism-ninety-five-theses-symbol-freemasonry-png-clip-art

Izvor: Lutheran Service Book

Naslovna fotografija: richlandredeemer.org

Kod prenošenja ovoga teksta obavezno navesti link.

Odgovori