Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku – Vianoce 2021

„A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach“ Luk 2,12

„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný!“ Iz 9,5a

„On bude pokojom.“ Mich 5,4a

Milí bratia a sestry, drahí priateliaUž druhé Vianoce za radom celý svet musí zápasiť s pandémiou. Doba v ktorej sa nachádzame nás núti čeliť neľahkým podmienkam v spoločnosti. Takzvaná sociálna dištanciav týchto pandemických ťažkých časoch protirečí našej základnej kresťanskej identity byťopravdivou cirkvou a to je spoločenstvo a osobná prítomnosť v zbore Božích detí v chráme naSlužbách Božích. Vírus Covid-19 sa stal opravdivý test ako pre našu cirkev tak aj pre cirkevv celom svete. Situácia sa nám snaží nanútiť nepokoj, neistotu a odcudzenosť. Vďačím vámvšetkým za vaše modlitby pre našu cirkev, a za všetok náš slovenský ľud, aby vytrval v tomtopokušení. Aj sam sa neustále modlím za všetkých vás, aby nás Pán Boh ochránil a zachoval odzlého.

Zotrvajme na modlitbách, tak ako zotrvávali prvotní kresťania v Jeruzaleme a to im dávalosilu bojovať boj viery. Nezabúdajte na domáce pobožnosti, ktoré boli v našej tradícii mocnýmsvedectvom v minulosti a môžu sa stať aj dnes pre nás hlavným požehnaním, keď sú nám cesty naspoločné bohoslužby ukrátené a pozastavené kvôli pandémii. Modlitebný život nemôže byťzastavaný v čase izolácii, ale práve naopak, má byť zintenzívnení a zvýraznený. Tak sa nám stanetento čas, časom milosti. Pán je s nami po všetky časy ako aj zasľúbil.

Na tieto vianočné sviatky, do tmy tohoto pobúreného, nepokojného a neistého sveta, námzaznieva slovo o narodení Spasiteľa, kniežaťa Pokoja a ponúka radostné posolstvo o záchranehriešneho a pominuteľného človeka. Raduj sa pozemšťan, zaplesaj nebešťan, Boh je s nami. Bohsa stal človekom. Prijmime radosť o narodení Spasiteľa a skutočnosť, že jeho narodením, každýčlovek môže byť spasený. Hoci čo ešte zažije ľudstvo. Na Jeho lásku máme aj my odpovedaťláskou k Nemu. „Milovať budeš Pána svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.“Mt 22,37Napriek ťažkostiam, ktoré nás zachvátili. Máme sa stať novým človekom alebo byťupevnený vo viere a vedený ku dokonalosti. Túžbou prorokov očakávaný a z Panny narodenýKristus prišiel všetkých verných vykúpiť. V plnosti času nám Boh poslal svojho Syna, plnéhomilosti a lásky. Ježiš sa tak stal jasné svetlo nášho života a trvalou radosťou a pokojom nášhosrdca. Jeho zásluhou máme možnosť stáť sa novými ľuďmi. „Lebo zjavila sa milosť Božia,spásonosná všetkým ľuďom“ Tit 2,11.

Niektorí sme sa museli rozlúčiť so svojimi najmilšími, lebo Pán Boh dopustil, aby ichpandémia odvolala z tejto časnosti. Všetky cirkevné zbory prihlasujú nadpriemerné čísla pohrebov. Predpokladáme, že mnohí ešte budú odvolaní, bude to ťažké obdobie nášho života, alepokoj v nepokojnom svete nám dokáže dať iba Syn Boží. Vždy nám hovorí: „Poďte ku mnevšetci!“. Mt 11,28. Cez Neho sa nám ponúka, cez to nádherné Betlehemské dieťa, aby sme sa kupokoju a hodom večného života dostali, prijatím nemluvniatka do svojho srdca. Výzva je vždyaktuálna:„Otvor si, človeče srdce!“. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Synadal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho!“ J 3,16. Dovoľme aby betlehemské dieťa rástlo v našich srdciach a nech nám je svetlom v temnostina ceste ku večnosti. Pozvaní sme, aby sme Jeho narodenie svätým životom oslavovali a aby smesa tešili pokoju, ktorý môže iba On nám dať.

Využime tieto pohnuté časy na prehodnotenie nášhovzťahu s Kristom. Nazrime do svojho srdca, či máme miesta pre Vianočné posolstvo o narodenomMesiášovi, aby sa aj pri nás nezopakovalo to čo v Betleheme, že tam boli všetky dvere pre BožiehoSyna zatvorené a musel sa narodiť v maštaľky, jaskyni. Ak mu otvoríme dvere srdca, určitezažijeme neskutočné požehnanie pokoja aj v týchto nepokojných časoch.

Nezabúdajme na jeho dobrovoľnú chudobu cez ktorú vošiel do tohoto sveta a Jeho príkladnasledujme. On sa sklonil ku každému človeku. Veď Ten, ktorý sa narodil v betlehemskejmaštaľke učinil to z lásky k ľuďom . Vstúpil do našej ľudskej biedy ako najpohŕdanejšía najopovrhovanejší. Jeho život bol životom lásky a pomoci človeku. Preto pamätajme:„Milovaťbudeš svojho blížneho ako seba samého“. Mt 22,39. Ducha lásky a pokoja šírme všade kde sapohybujeme. Majme porozumenie pre núdzu a nedostatok svojich blížnych. Veď práve aj o tomsú Vianoce.Všetkých vystrašených Deltou, či Omikrónom, potešujte v tieto sviatočné dni, že náš Pán je Alfa a Omega.

Všetko čo sa deje okolo nás sa deje iba s Jeho dopustením. Zasľúbil, však že násnikdy neopustí. Keď sme s Alfou a Omegou nemáme sa čo báť a ľakať. Pokoj Boží, ktorý prevyšujekaždý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i mysle v Kristovi Ježišovi.Milí bratia a sestry otvorte svoje srdcia v čase Vianoc pre všetko,“čo je pravdivé, čo čestné, čospravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné… čo je cnostné a čo chválitebné! A Boh pokoja budes Vami.“ Fil 4,8-9b.

Prajem vám požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov a radosť z narodeniaSpasiteľa. Nech sú vaše srdcia vyplnené s divom panny Márie, poslušnosťou Jozefa, radosťouanjelov,horlivosťou pastierov, rozhodnosťou mudrcov a pokojom Betlehemského dieťaťa.

Nechvás požehná Všemohúci Otec, Syn a Duch Svätý, počas týchto sviatkov a naveky vekov. Amen.

Váš v Pánu oddaný,Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. Biskup SEAVC

Izvor: Facebook

Odgovori