Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku – Veľká noc 2022

To krásne ráno, čo Tebe, Kriste, v sláve bolo dáno,nech svieti nám, keď z biednej zeme zrieme k výšinnám.

Ó nech nám svieti v každej dobe, v živote časnom i pri chladnom hrobe a otvára nám cestu k Tebe v to slávne nebe. Amen (Martin Rázus)

Kristus je víťaz nad diablom, zlom, hriechom a smrťou!

„Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho Ukrižovaného?

Niet ho tu, lebo vstal, ako bol povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. Choďte rýchlo, povedzte Jeho

učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte.“ Mt 28, 5-7

Milí bratia a drahé sestry vo vzkriesenom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi! Drahí priatelia!

Žijeme v pohnutých časoch. Z pandémie sme sa zrazu ocitli v ďalšej hrozbe, keď všetko sa rúti do možnej celosvetovej vojny. Aj keď o možnosti zničenia celej planety ľudstvo je vedomé od čias druhej svetovej vojny, nikdy tak reálne sme neprežívali strach z možného zničenia ako vypukla vojna v Ukraine.

Strach, úzkosť, neistota a pochybovanie vystihuje našu ľudskú prirodzenosť. Podobne sa cítili aj ženy ktoré sa približovali ku hrobu Pána Ježiša Krista. Pán Boh však ide v ústrety im a zasiahne nebeským anjelom, posiela uistenie, aby sme si uvedomili, že sme v Božích rukách.

Ako čo zistili ženy v to ráno vzkriesenia, tak aj my dnes: Kráľ triumfuje. Kristus je víťaz nad zlom, hriechom a smrťou! Nejde o prelud, rozprávku, ale o hodnoverné fakty. Naša existencia má zrazu po vzkriesení úplne novú kvalitu. Preto oslavujeme Jeho víťazstvo života nad smrťou, pravdy nad nepravdou a spravodlivosti nad nespravodlivosťou. Kristus zostupuje až do šeolu a prichádza k zvratu z tmy do svetla, zo smrti do života. Veď zmŕtvýchvstanie je pokračovanie cesty lásky, ktorá ide až do krajnosti, do konca;Ja som vzkriesenie a život (Ján 11,25), ja som cesta, pravda a život ( Ján 14,6). A ženy, ktoré boli svedkami Ježišovho zmŕtvýchvstania, získali presne toto presvedčenie.

Obavy, kto nám odvalí kameň hrobu, aby sme pomazali mŕtve telo Kristov, miznú. Boh zmenil ich a našu realitu v náš prospech. Tak ako smrť neudržala Krista v hrobe, ani my nezomrieme, ale žiť budeme.

Evanjelista zaznamenal, že nastálo veľké zemetrasenie, lebo anjel odvalil kameň hrobu Kristovho. Náš Spasiteľ nepotreboval cudziu pomoc aby vyšiel von, ale stalo sa to preto, aby ženy mohli vosť do hrobu a uistiť sa. Anjel uvolnil cestu ženám a apoštolom.

Uvedomujeme si, že kameň nebol odvalený nato aby Kristus vyšiel von, ale aby sa ženy uistili, že nie je v hrobe. Kameň je odvalený pre nás a naše ustráchané a ustarostené srdce. Anjelove slová : Vy sa nebojte…sú určené pre nás a pre záchranu celého ľudstva. Mimoriadne udalosti sa deju, keď sa anjel zjavuje.

Vždy od toho prvého rána, každé veľkonočné ráno si pripomíname, že je ľudstvo na úsvite. Svitlo nové slnko spasenie. Noc hriechu sa pominula. Prišlo nedeľné ráno Kristovho vzkriesenia. Ráno symbolizuje nový začiatok. Ježiš žije ! Dochádza ku zvratu, z tmy do svetla a zo smrti do života.

Veľkonočné posolstvo nie je možné rozmom pochopiť, ale je určite možné vierou uchopiť, prijať a žiť, ako, spasené deti Božie. Preto sa nedivme, že strážcovia zostali ako mŕtvi – neboli iba ohromení strachom, ale boli bez seba, ako mŕtvi. Skutočnosť je tiež taká, že bez Kristovho vzkriesenia by sme aj tak boli nie ako mŕtvi, ale skutočne mŕtvi.

Ženy hľadali Krista a našli prázdny hrob, ale našli tiež uistenie, že Ježiš žije. Lebo vstal… vstal z mŕtvych. Koho my dnes hľadáme? Hľadáme aj my Ježiša toho ukrižovaného a vzkrieseného? Hľadajme a nachádzajme ho, lebo iba v ňom je večný život a spasenie. Smrť stratila osudovú moc.

Anjel žiadal ženy aby o vzkriesenom Spasiteľovi povedali učeníkom, tak aj od nás žiada, aby sme o tejto najdoležitejšej správe pre hriešne ľudstvo zvestovali všetkým. Taktiež Kristus zasľúbil, že ich predchádza do Galiley. Tak nás tiež predišiel a odišiel nám pripraviť miesta vo večnosti a večnej blaženosti v spoločenstve našho Boha.

Milí bratia a sestry, drahí priatelia

Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky! Nech radosť z otvoreného a prázdneho hrobu, naplní vás útechou, nádejou a vierou, a uistí, že náš Boh i nás vzkriesi k životu a nenechá v ríši smrti, tak ako dokázal svoju moc pri Ježišovi Kristovi. Prajem vám nech živý Kristus prebýva vierou vo vašich srdciach, aby ste poznali Jeho lásku a počuli pozvanie k životu v Jeho blízkosti teraz i naveky !Amen!

Mgr. Jaroslav Javornik, PhD., biskup SEAVC v Srbsku

Izvor: Facebook

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori