“Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon” (Večernja molitva)

UVODNA MOLITVA

Bože, izvore života, svjetlo vjernih, snago potlačenih, pobjedniče nad smrću; zahvaljujemo ti na blagoslovljenom danu koji je prošao. Ponizno Te molimo, Gospodine, za milosrdnu zaštitu u ovoj noći; daj, molimo te, da u sigurnosti dočekamo novo jutro. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

PSALAM

Ps 16, 1-2.4.-5.8.11

Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar,
nema mi blaženstva bez tebe!«
Gomilaju patnje svoje
koji slijede bogove tuđe.
Ja im ljevanica njihovih krvnih nalijevati neću,
ime im spominjat neću usnama.
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.
Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

EVANĐELJE

Matej 5, 17-19

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.”

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

Reformirane su crkve oduvijek naglašavale vrijednost Zakona, za onoga koji vjeruje kao i za nevjernika. Što je Zakon? Zakon je ono što Bog objavljuje da trebamo činiti za njega. Najosnovniji dijelovi Božjega zakona su utjelovljeni u Deset zapovijedi i obično o njima govorimo kao o moralnom zakonu kako bismo ih razlikovali od građanskih i obrednih zakona. U samom pismu ove su zapovijedi identificirane kao „deset riječi“ (hebrejska riječ prevedena sa zapovijed doslovno znači riječ, kao što vidimo u Pnz 4,13: „Objavio vam je Zavjet svoj, Savez koji vam zapovjedi da držite: Deset Riječi…“ [Djuro Daničić; prim. prev.]). To nas upućuje na to da Zapovijedi trebamo smatrati osnovnim načelima, a ne samo popisom deset pravila. Reformirani su kršćani u svom naučavanju Zakona između ostalog saželi „deset“ kako bi pokazali da je njihova bit ljubiti Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom (Pnz 6,5), te ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe (Lev 19,18).

Ove je dvije starozavjetne zapovijedi Isus citirao zajedno kao srž Zakona (Mt 22,34-40), a Pavao kao ispunjenje Zakona (Rim 13,8-10). Stoga, Zakon i Ljubav nisu u suprotnosti jedno s drugim, već se nadopunjuju.

Tradicionalno, Reformirana je crkva naučavala tri oblika upotrebe Zakona:

Prva upotreba Zakona

Prva je upotreba za društvo općenito. Moralni se zakon može promatrati kao Božja objava najboljeg načina na koji čovječanstvo treba živjeti. U tom smislu on ne mijenja duhovno stanje pojedinca, ali je vrlo koristan u uređenju ljudskog društva i suzbijanju bezakonja. Politička i društvena uključenost reformiranih kršćana proistekla je upravo iz ovakvog razumijevanja upotrebe Zakona i želje da budemo korisni svim ljudima u izgradnji pravednog društva.

Stari zavjet sadrži široku primjenu moralnoga zakona na izraelski građanski i društveni život. Proučavanjem ovoga zakona može se steći velika mudrost, ali osim moralnih načela u svojoj pozadini, građanski se zakoni danas ne trebaju primjenjivati.

Druga upotreba Zakona

Druga upotreba Zakona je njegovo upućivanje na našu potrebu za Spasiteljem. Spasenje se obično promatra kao nagrada koju se daje onima koji su dovoljno dobri. Međutim, istina je da mi nikada ne možemo biti „dovoljno dobri“, ali se u to moramo uvjeriti. U postupku buđenja naše svijesti o toj potrebi, Gospod se koristi moralnim zakonom kako bi nam pokazao da je potpuno nemoguće zaslužiti spasenje. Mi se samo možemo pokajati i obratiti Kristu za milosrđe, kao što nam je to otkrio u Radosnoj vijesti. (Suprotno Zakonu, Radosna vijest je otkrivenje onoga što je Bog učinio za nas: Radosna vijest o Kristovu dolasku kako bi nam donio spasenje.) U Rimljanima Pavao razvija ovu drugu upotrebu Zakona (pogl. 1-3), a nakon toga objašnjava kako je Krist učinio ono što mi nismo mogli učiniti, niti bismo učinili za sebe (pogl. 3-8). Tako nas Zakon zapravo vodi k Radosnoj vijesti.

Jer nikoga neće opravdati pred njim vršenje Zakona. Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha. A sada se nezavisno od Zakona očitovala Božja pravednost za koju svjedoče Zakon i Proroci [Stari zavjet], i to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju [Radosna vijest]. (Rim 3,20-22)

Jednom kada povjerujemo Radosnoj vijesti, Zakon nastavlja pokazivati koliko je neophodno pouzdanje nalaziti samo u Isusu. Naša potreba za Radosnom vijesti se nastavlja i iznad potrebe koju smo imali u trenutku obraćenja. Zapravo, tek nakon što uzvjerujemo otkrit ćemo više nego ikada prije koliko smo daleko od Božjih svetih mjerila. Martin Luther je govorio o našoj potrebi da si svaki dan propovijedamo Radosnu vijest. „Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu…“ (Rim 8,1).

Evo jedne primjene načela po kojemu Zakon vodi Radosnoj vijesti. Moja je praksa voditi crkvu kroz čitanje Deset zapovijedi kao dio pripreme za pričest. Iznova i iznova Zakon nas dovodi do pokajanja, a to nas, kroz primanje Gospodnje večere, vodi do priznanja naše vjere samo u Krista, koji je došao i umro za nas.

Treća upotreba Zakona

 Treća je upotreba za kršćane. Nakon što nam je Sveti Duh promijenio srca, a Bog podario želju za poslušnošću, Zakon vjerniku nudi obrise novoga načina života koji Gospod traži od svoga naroda. Na mnogo načina propovijed na Gori (Mt. 5-7) ponovna je potvrda Zakona, ali s Isusom kao stvarnim ispunjenjem „veće pravednosti“ na koju je pozivao. Moramo imati na umu da je temeljni cilj kršćanina ljubiti i slijediti Isusa. Poslušnost Zakonu bezvrijedna je u davanju toga praktičnog značenja, ali naše suštinsko htijenje mora biti želja da nam oči budu uprte u Isusa (Kol. 3:1-5; Heb. 12:1-5). Propovijed na Gori bila je upućena onima koji su već bili Kristovi učenici, kao što je i Deset zapovijedi bilo dano nakon što je Bog izbavio svoj narod iz Egipta. Bog po Jeremiji obećava: „Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce“ (Jer 31,33). Pod novim savezom (koji je Isus uspostavio), Zakon će, umjesto na kamen, biti upisan na naša srca. Međutim, ne postoji naznaka da će se Zakon ukinuti. Dakle, ova treća upotreba Zakona nije slijepi legalizam, već je prepoznavanje ispravnog duha poslušnosti. Autor: Stephen Smallman

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Svemogući Bože, obećanim darom Duha Svetoga ti si na pedesetnicu svakoj ljudskoj rasi i svakom narodu otvorio put k vječnom životu; propovijedanjem Radosne vijesti rasprši taj dar diljem svijeta, tako da dođe do na kraj zemlje, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu istoga Duha, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Kolekta za pomoć u vrijeme nevolje

Molimo te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

Molitva za poslanje

Bože i Oče sviju, tebi se klanjaju sva nebesa, tebe neka slavi cijela zemlja; svi narodi neka ti budu pokorni, svi jezici neka te priznaju i blagoslivlju, a sve žene, muškarci i djeca neka te ljube i služe u miru. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori