Kolekte, epistole i evanđelja za adventsko razdoblje (BCP 1662)

Ovdje donosimo kolekte (zborne molitve ili molitve dana), epistole (poslanice) i evanđelja za adventsko razdoblje, sukladno lekcionaru Knjige zajedničkih molitava (Book of Common Prayer) 1662.

Prva nedjelja adventa

Kolekta

Svemogući Bože, udijeli nam svoju milost da odbacimo djela tame. U ovom smrtnom životu, u koji je s velikom
poniznošću k nama došao Sin tvoj Isus Krist, zakrili nas štitom svojega svjetla, da u posljednji dan, kada on ponovo dođe u svome veličanstvu suditi žive i mrtve, uzmognemo ustati na vječni život, po njemu, koji živi i kraljuje, zajedno s tobom i Duhom Svetim, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Epistola. Rimljanima 13, 8-14

Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav. To tim više što shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo.  Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.  Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama.

Evanđelje: Matej 21, 1-13

Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika  govoreći: »Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. Ako vam tko što rekne, recite: ‘Gospodinu trebaju’, i odmah će ih pustiti.«
To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku: Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. Učenici odu i učine kako im naredi Isus. Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: »Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!« Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: »Tko je ovaj?«  A mnoštvo odgovaraše: »To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.« Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: »Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.«

Druga nedjelja adventa

Kolekta

Blagoslovljeni Gospodine, cijelo Sveto pismo dao si napisati za našu poduku; daj da ga tako slušamo, čitamo, ističemo, učimo i iznutra proničemo, da utješeni tvojom svetom Riječi prigrlimo i uščuvamo blagoslovljenu nadu vječnoga života, koju si nam dao u Spasitelju našemu Isusu Kristu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog u sve vijeke vjekova. Amen.

Epistola: Rimljanima 15, 4-13

Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu. I još veli: Kličite, puci, s njegovim narodom. I još: Hvalite, svi puci, Gospodina, slavili ga svi narodi! Izaija opet veli:
Pojavit će se Jišajev izdanak, dignut da vlada narodima, u njemu je nada narodima. A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Evanđelje: Luka 21, 25-33

»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.  Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.  Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.« I reče im prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla.  Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.  Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

Treća nedjelja adventa

Kolekta

Gospodine Isuse Kriste, koji si za svoj prvi dolazak poslao svoga glasnika da pripremi put pred Tobom; daj da sluge i upravitelji tvojih tajni također mogu pripremiti i pripraviti put za tebe, obraćajući srca nepokornih mudrosti pravednika, kako bismo za tvoj drugi dolazak da sudiš svijetu, bili prihvaćen u tvojim očima; koji živiš i vladaš s Ocem i Duhom Svetim, jedan Bog u vjekove. Amen

Epistola: 1 Korinćanima 4, 1-5

Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

Evanđelje: Matej 11, 2-10

A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni zbog mene. «Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

Četvrta nedjelja adventa

Kolekta

Gospodine, uzdigni, molimo te, svoju moć i dođi među nas, i pomozi nam silom velikom; da nam, iako smo kroz naše grijehe i pokvarenosti, veoma sputani u trci koja je postavljena pred nama, tvoja izobilna milost pomogne i izbavi nas; po Isusu Kristu, Gospodinu našem, kome, s tobom i Duhom Svetim neka je slava u vjekove vjekova. Amen.

Epistola: Filipljanima 4, 4-7

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Evanđelje: Ivan 1, 19-28

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji:
Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija.« A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori