“Hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Ivan 6, 22-29 Pošto je Isus nahranio pet tisuća ljudi, vidjeli su ga učenici kako ide po moru. Sutradan mnoštvo naroda, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijaše samo jedna lađica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim učenicima u lađicu, nego da oni odoše sami. Iz Tiberijade pak stigoše druge lađice blizu onog mjesta gdje jedoše kruh … Continue reading “Hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji” (Večernja molitva)

“Nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 6, 8-15 U one dane: Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu: Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio. Onda podmetnuše neke ljude koji rekoše: »Čuli smo ga govoriti pogrdne riječi … Continue reading “Nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.” (Jutarnja molitva)